CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRA/BASA